Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları
16 Mayıs 2022

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

 

Hastanemiz, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve AkreditasyonDaireBaşkanlığıtarafındanyayınlananSağlıktaKaliteStandartlarınauygunolarak KaliteYönetimBirimioluşturulmuştur.Birim,çalışmalarınıSağlıktaKaliteStandartlarıçerçevesinde sürdürmektedir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve "Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Seti Versiyon-6.0 (SKS)” kapsamında, Sağlık hizmetlerinin etkin, etkili, verimli ve hakkaniyetli sürdürülmesini ve  hasta güvenliğini, hasta/çalışan memnuniyetini arttırmayı hedefleyen faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamaktır. Tüm çalışmalar Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Birim Çalışanları ile yürütülür.

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Hastanedeki Kalite Yönetim Sisteminin SKS uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARININ GÖREVLERİ

 

SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİTELER VE EKİPLER

KOMİTELER